4/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ

1
2936
4-2-amator-balikcilik-tebligi-alabalik-gunlukleri
4/2 NUMARALI AMATÖR AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINI DÜZENLEYEN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/36)
BİRİCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 1/9/2016-31/8/2020 tarihleri arasında amatör balıkçılığın belirli kurallar çerçevesinde yapılmasını sağlamak için, ticari amaç dışı veya spor maksadıyla yasak olmayan bölgelerde ufak vasıtalarla su ürünleri istihsal edeceklerin avlanma usul ve esaslarını belirlemektir. 

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 10/3/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen genel tanımlardan;
a) Alıkonulabilir miktar: Adet ya da kg cinsinden her amatör balıkçının bu Tebliğle getirilen kurallara uygun olarak avladığı, av günü sayısına bakılmaksızın beraberinde götürebileceği en fazla balık miktarını,
b) Amatör balıkçı: Amatör balıkçılık etkinliğinde bulunan gerçek kişiyi,
c) Amatör balıkçılık: Sadece rekreasyon, spor veya dinlence amacıyla yapılan, maddi ve ticari kazanç gayesi gütmeyen, avlanılan ürünün satılmadığı balıkçılık etkinliğini,
ç) Amatör balık avı yarışması: Amatör balıkçılar arasında, amatör balıkçılığı özendirmek ve geliştirmek amacıyla düzenlenen ve bu Tebliğ ile getirilen kurallara uygun olarak ödüllü ya da ödülsüz olarak kamu kuruluşları, amatör balıkçılık dernekleri ya da federasyonlarınca düzenlenerek gerçekleştirilen balık avlama yarışmasını,
d) Amatör balıkçılık turizmi: Yerli ve yabancı amatör balıkçıların bu Tebliğ ile getirilen kurallara uymak kaydıyla katıldıkları amatör balıkçılık amaçlı turizm etkinliğini,
e) Amatör sualtı avcısı: Gün doğumundan gün batımına kadarki sürede bu Tebliğ kapsamında ve güvenlik nedeni ile yasaklanmamış karasularımızda, kendi nefesi dışında ek bir hava kaynağı kullanmadan dalarak su altı tüfeği ve yardımcı ekipmanla su ürünleri avcılığı yapan kişiyi,
f) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
g) Balık boyu (Toplam boy): Ağzı kapalı iken balığın alt çenesinin ön ucu ile kuyruk yüzgecinin bitimi arasındaki en uzun mesafeyi, 

 

 

h) Mamul doğal yem: Fabrikasyon, rafinasyon gibi yöntemlerle işlenip balık avı için kullanıma hazır halde sunulan cansız organik yemleri,
ı) Olta: Mantara, kasnağa veya makaraya sarılı, olta takımının elde bulundurulan kısmını,
i) Misina: Sentetik materyalden yapılan tek başına av kabiliyeti bulunmayan olta ipi türünü,
j) Olta iğnesi: Çeşitli yemler takılarak balık tutmak için kullanılan, metalden yapılmış, tekli, ikili, üçlü olarak üretilen materyali,
k) Olta ipi: Sentetik, doğal veya metal, tek ya da çok lifli veya çeşitli tekniklerle örülerek imal edilmiş, bir ucu mantara, kasnağa veya olta makinesine (makaraya) sarılı diğer ucu bedene bağlı olmak suretiyle olta takımı hazırlanmasında kullanılan tek başına avlama kabiliyeti olmayan materyali,
l) Olta takımı: Olta ipi, beden, köstek ve iğneyi bir arada bulunduran avlanma kabiliyeti olan vasıtayı,
m) Parakete (paragat, barigat, barikat): Suyun içinde asılı veya dibe uzanmış, serili olarak duracak şekilde düzenlenmiş, bir beden üzerinde çok sayıda kösteğe bağlı iğne taşıyan balık avcılığı aracını,
n) Pinter: Balık ve diğer su ürünlerinin avlanmasında veya yakalanmasında kullanılan kasnak ve ağlardan yapılmış tuzakları,
o) Sepet: Avcılık yapmak amacıyla tel, kamış, ince ağaç dalı vb. materyalden yapılmış, çeşitli geometrik şekillerde olabilen, içine giren canlıların dışarı çıkamayacağı düzenekte su ürünlerini avlamak için yapılmış tuzağı,
ö) Sualtı tüfeği: Su altında balık avında kullanılan lastik veya metal yaylı, gaz veya hava basınçlı tüfekleri,
p) Tırıvırı-Paraşüt: Bir olta ipi ucuna bağlı olarak kullanılan, çeşitli ebattaki misina ağ parçalarından imal edilmiş ve misinadan yapılmış olması nedeniyle kolayca kopup yıllarca suda kalabilen, bu özelliği nedeniyle doğal yaşama büyük tehdit oluşturduğu için kullanılması kesinlikle yasak olan, olta ile atılabilen her türlü ağ parçasının genel adını,
r) Yapay yem: Tüy ve iplikten yapılan sinekler, bir veya daha çok uçlu iğne ile donatılmış yumuşak plastik yemler, muhtelif kaşıklar, döner kanatlı yemler gibi çeşitli şekillerde ve renkteki yemleri, (Her bir yapay yem, üzerindeki iğne sayısına bakılmaksızın, tüm donanımlarıyla bir olta iğnesi eşdeğeri olarak değerlendirilir.)
s) Yemlik uzatma ağı: Uzunluğu en fazla 5 metre, yüksekliği en fazla 1,5 metre, göz açıklığı en fazla 15 milimetre olan, sadece canlı yem yakalanması amacı ile kullanılan fanyasız uzatma ağını,
ş) Zıpkın: Bir gönder ucuna yerleştirilmiş, bir veya birden fazla sivri uca ve balığın kurtulmasını engelleyen damaklı düzeneğe sahip, yakalanan büyük balıkların son mukavemetini kırma ve sandala alma işlerinde de kullanılan balık avlama aracını,
ifade eder. 
(3) Bu Tebliğde geçen türler ile ilgili tanımlardan;
a) İçsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balık: İçsularımızda ekolojik ortama ve ekonomik balık stoklarımıza zarar verebilme potansiyeline sahip balıkları,
b) İçsularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balık: İçsularımızda ekolojik ortama ve ekonomik balık stoklarımıza ciddi zararlar verebilen balıkları,
c)Yemlik balık: Amatör avcılıkta yemlik balık olarak kullanılmak üzere yakalanarak bu amaçla kullanılabilecek balıkları,
ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM
Amatör Balıkçılık Yapılması

 

Türk vatandaşlarının amatör balıkçılık yapmaları
MADDE 4 – (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler, bu Tebliğ ile getirilen yasak, sınırlama ve sorumluluklara uymak şartıyla amatör balıkçılık yapabilirler. Bu kişilere müracaatları halinde, veriliş tarihinden itibaren beş yıl geçerli olmak üzere, il ve ilçe müdürlüklerince Amatör Balıkçı Belgesi verilir. Bu belgenin alınması veya avcılık sırasında bulundurulması zorunlu değildir.
(2) Gönüllü amatör balıkçılık kuruluşları, üyelerinin belge alma işlemini topluca yaptırabilirler.
(3) Amatör Balıkçı Belgesi ek-1’de yer alan forma uygun olarak düzenlenir.

Türkiye’de yabancı uyruklu kişilerin amatör balıkçılık yapmaları
MADDE 5 – (1) Ülkemizde devamlı olarak ikamet eden, resmi misafir veya geçici olarak görevli bulunan yabancı uyruklular Misafir Amatör Balıkçı Belgesi ile avlanabilirler. Bu kişilere durumlarını belgelemek kaydıyla, il müdürlüklerince iki yıl süre ile geçerli olmak üzere Misafir Amatör Balıkçı Belgesi verilir. Misafir Amatör Balıkçı Belgesi ek-2’de yer alan forma uygun olarak düzenlenir.

(2) Yabancı turist amatör balıkçılar bu Tebliğde geçen kurallara uymak kaydıyla;
a) Denizlerimizde tekne ile içsularımızda ise kıyıdan veya tekne ile avlanmak istemeleri halinde;
1) Amatör balıkçılık turizm iznine sahip olanlar vasıtasıyla,
2) İl/ilçe müdürlüklerinden, ek-3’de bir örneği bulunan avlanma fişi almak suretiyle,
b) Herhangi bir izin veya belge almaksızın;
1) Amatör veya sportif balık avcılığı yarışmaları kapsamında,
2) Denizlerde sadece kıyıdan olmak üzere,
avlanabilirler.

Amatör balıkçılık turizm izni
MADDE 6 – (1) Amatör balıkçılık turizmi faaliyetinde bulunacak olan vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilere, alındığı tarihten itibaren 2 yıl geçerli olmak üzere il müdürlüklerince Amatör Balıkçılık Turizm İzni verilir. Bu belge sahibi gerçek ya da tüzel kişiler, izin belgelerinde belirtilen gemilerde avcılık yaptırdıkları amatör balıkçıların bu Tebliğde belirtilen kurallara uygun olarak avlanmasından sorumludur. Bu Tebliğ ile belirlenen kurallara aykırı olarak avcılık yaptıran, avlanmasına engel olacak tedbirleri almayanların belgesine el konularak iptal edilir. İzin verilenlere ve izin belgesinde belirtilen gemilere iki yıl süre ile yeni belge verilmez.
(2) Amatör Balıkçılık Turizm İzni Belgesi ek-4’de yer alan forma uygun olarak düzenlenir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Düzenlemeler

 

Avlanması yasak olan türler
MADDE 7 – (1) Çizelge – 1’de yer alan türlerin, denizlerde ve içsularda avlanmaları tamamen yasaktır.

 

Yemlik balıklar
MADDE 8 – (1) Çizelge-2’de yer alan yemlik balıkların, amatör avcılıkta yemlik balık ağı ile avlanmaları serbesttir. 

 


(2) Bir amatör balıkçı livar ya da canlı yem kovası içerisinde, çizelgede yer alan türlerden, en fazla 30 adet yemlik balık bulundurulabilir.
(3) Yemlik balıklar, avlanması hedeflenen türün avcılığının serbest olduğu dönemde avlanabilirler.
(4) Yemlik balık boyu azami 12 cm olup, bundan büyük boylar, avlanabilir balık sınıfında değerlendirilir.
(5) Yasal sayı ve boy sınırlamaları dâhilindeki deniz ve tatlı su balıkları yem amacı ile kullanılabilir.
(6) İçsularda yemlik balıkların canlı olarak başka bir içsuya nakli yasaktır. 

Genel hususlar
MADDE 9 – (1) Amatör balıkçılıkla avlanmış olan her türlü su ürününün satışı, canlı olarak nakledilmesi ve başka kaynaklara bırakılması yasaktır.
(2) Bu Tebliğde belirtilen avlanması yasak olan türlerin ve bunlara ait kabuk ve benzerlerinin tahnit edilmiş örneklerinin alımı, satımı, pazarlarda ve iş yerlerinde alım satım amacıyla bulundurulması ve sergilenmesi yasaktır.
(3) Deniz ve içsularımızda yapılacak balıkçılık yarışmaları Bakanlığın iznine tabidir. Bu kapsamda izin verilen alanlarda yarışma süresince yarışmacılar dışındakilerin avcılık yapması yasaktır.
(4) Yasaklanan av araç ve gereçlerinin avlanma mahallinde bulundurulması yasaktır.
(5) Su ürünleri yetiştiriciliği yapılan kafeslere 100 metreden daha yakın mesafede avcılık yapılması yasaktır.
(6) Tırıvırı-paraşüt olarak adlandırılan av aracının üretimi, satışı, istihsal yerleri civarında bulundurulması ve su ürünleri avcılığında kullanılması yasaktır.
(7) Elektrik akımı, elektroşok, tüp gaz ve hava tazyiki yöntemleri, ok, yay, av tüfeği, yaba, balyoz ve benzeri araçların amatör avcılıkta kullanımı yasaktır.
(8) Bakanlıkça, balık çiftliklerindeki kafeslerin hasara uğraması halinde amatör balıkçılık faaliyetlerine geçici olarak sınırlama veya yasaklama getirilebilir.
(9) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından belirlenen Zıpkınla Balıkavı Milli Takım Aday Kadrosu, teknik heyet ve diğer dalış görevlilerine, yapacakları antrenman çalışmaları için, kamp sezonunda sayı ve miktar limiti olmaksızın, Bakanlıkça; belirlenecek esaslar dâhilinde dalarak su ürünleri avcılığına izin verilebilir.
(10) Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonuna (CMAS) bağlı ülke federasyonları ile yapılan ikili ya da çoklu işbirliği kapsamında, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından ortak kamp yapmak üzere davet edilen ülkelerin milli sporcuları, kamp süresi boyunca dokuzuncu fıkra hükümleri kapsamında avcılık faaliyetinde bulunabilir. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İçsularda Amatör Balıkçılık Yapılması

 

İçsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balıklar
MADDE 10 – (1) Çizelge-3’de yer alan içsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balıkların kontrolsüz ve izinsiz olarak canlı nakledilmesi ve başka kaynaklara bırakılması yasaktır. 

 

 

İçsularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balıklar
MADDE 11 – (1) Çizelge-4’de yer alan içsularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balıkların görüldüğü sular derhal Bakanlığın en yakın il veya ilçe müdürlüklerine, amatör balıkçılık dernekleri ya da federasyonlarına bildirilmelidir. Bu grup balıklar için boy ve sayı limiti yoktur, kapalı sezon bulunmamaktadır. Bu balıkların canlı yem olarak kullanılması, bir içsudan başka bir içsuya taşınması yasaktır. 

 

 

İçsularda avlanabilecek türler ve zamanlar
MADDE 12 – (1) Çizelge – 5’de avlanabilir asgari boy ve alıkonulabilir miktar bilgileri belirtilen su ürünlerinden daha küçüklerinin ve belirtilen miktardan fazlasının avlanılarak alıkonulmaları yasaktır.

 

2) Çizelge – 5’te boy limitleri belirtilen türlerde % 5 küçük boylara istisna tanınır.
(3) Adet cinsinden limit verilen türlerde kg cinsinden limitlere bakılmaz.
(4) Kg cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür tek veya karışık olsun 5 kg’ı geçemez. Kg cinsinden sınırlama getirilen türlerde, tek bireyin 5 kg’ı geçmesi halinde, bu birey yasal limitler dâhilinde kabul edilir. Avlanan balıklardan en büyüğünün hariç tutulduğu durumda, geri kalan balıkların toplam ağırlığının 4 kg’ı geçmemesi halinde, avlanan balıklar alıkonulabilir miktar dâhiline kabul edilir.
(5) Alıkonulabilir miktar, her türün ayrı ayrı alıkonulacağı miktar olmayıp, av günü sayısına bakılmaksızın bir amatör balıkçının beraberinde götürebileceği toplam balık miktarıdır. Adet sınırlamasına tabi birden fazla türün avlandığı durumda, avlanılan balıklar tek tür gibi kabul edilir. Bu durumda alıkonulacak toplam balık sayısı, avlanan türlerden hiçbirinin izin verilen sayıdan fazla olmaması şartıyla 10’u geçemez.
(6) Sayı ve ağırlık sınırlamasına tabi türlerin karışık olarak avlandığı durumda, sayı sınırlamasına tabi türün alıkonulabilecek adetten fazla olmaması şartıyla, avlanan en büyük balık hariç tutularak geri kalan balıkların toplam ağırlığı 4 kg’ı geçemez.
(7) Çizelge-6’da belirtilen türlerin, belirtilen bölge veya illerde belirtilen dönemlerde avlanmaları yasaktır (Harita-1). 

 

 

İçsulardaki yer yasakları ve sınırlamalar
MADDE 13 – (1) Ek-5 ve ek-6’da belirtilen alanlarda avlanmak tamamen yasaktır. 

İçsularda amatör avcılık
MADDE 14 – (1) Ek-5’te yer alan avlanmanın yasaklandığı içsular ile ek-6’da yer alan avlanmanın kısmen yasaklandığı içsularda dönem boyunca avcılık yapılması yasaktır.
(2) Çırpma/çarpma ve bırakma olta, birden fazla iğne ile donatılmış küspe, parakete, sualtı tüfeği, zıpkın, pinter ve sepet gibi tuzakların kullanılması yasaktır. Yemlik uzatma ağı dışında her türlü ağın (tırıvırı, germe, uzatma, sürütme, çevirme, serpme ve benzeri) avlakta bulundurulması ve kullanımı yasaktır.
(3) Her türlü patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı maddeler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu ve benzerlerinin amatör avcılıkta kullanımı ve bu malzemelerin av mahallinde bulundurulması yasaktır.
(4) Bir amatör balıkçı en fazla 4 olta takımı ile avlanabilir. Olta başına iğne sayısı 3 adedi geçemez. Ancak, alabalık avında iki olta takımından daha fazla olta takımı kullanılamaz ve her olta takımında iki iğne bulunabilir.
(5) Akarsularda her türlü doğal yem kullanılarak alabalık avcılığı yasaktır. Sadece yapay yem kullanılarak avcılık yapılabilir. Göllerde yapılacak alabalık avcılığında ise kan kurdu, kemik kurdu, leş kurdu, sinek larvaları, canlı ya da cansız içsu ve deniz balıkları hariç, her türlü yapay, doğal ve mamul doğal yem kullanılabilir.
(6) Boyu 7.5 metrenin üzerindeki teknelerle amatör balık avcılığı yapılması yasaktır.
(7) Akarsuların, göllerin ve göletlerin yatakları değiştirilerek bir kısmının kurutulması veya bentlenmesi yöntemi ile avcılık yapılması veya ızgaralarla balık toplanması yasaktır.
(8) İçme suyu rezervuarlarında, akaryakıt ile çalışan kayık, motor ve benzeri araçların kullanılması ve su alma noktasına 300 metreden daha yakın yerlerde su ürünleri avcılığı yasaktır.
(9) Gün içinde av saati sınırlaması yoktur.
(10) Baraj göllerinde yapılan avcılıkta DSİ tarafından belirtilen güvenlik sahasında avlanmak tehlikeli ve yasaktır.
(11) Kiraya verilen istihsal sahalarında amatör avcılık aşağıdaki esaslar dâhilinde yapılır.
a) Kiraya verilen istihsal sahalarında amatör avcılık yapılabilecek alanlar Bakanlık il müdürlüklerince belirlenir. İl Müdürlükleri alanların belirlenmesinde, gönüllü amatör balıkçılık kuruluşlarının da görüşlerini alabilir. Kiraya verilen istihsal sahası baraj gölü ise amatör balıkçılığa ayrılacak alan için DSİ Genel Müdürlüğü mahalli kuruluşundan da görüş alınır.
b) Kiraya verilen istihsal sahalarına, kiracı tarafından; kiralama yapanı, kira süresini ve amatör avcılık için belirlenen alanları gösterir bilgilendirme levhaları konulur.
c) Kafeslerde yetiştiricilik amacı ile kiraya verilen göletler hariç, projeli olarak kiraya verilenlerde amatör avcılık yapılması yasaktır. Sadece kafeslerde yetiştiricilik amacı ile kiralanmış göletlerde ise kafeslere 100 metreden daha yakın olmamak kaydıyla amatör avcılık serbesttir.
ç) Kiraya verilen istihsal sahalarında avcılığın serbest olduğu dönemlerde, resmi tatil günlerinde kişi başına en fazla 3 iğneli bir olta takımı ile amatör avcılık yapılması serbesttir. Sadece kerevit veya gümüş avcılığı için kiralanmış olan istihsal sahalarında, gün ve alan sınırlaması olmaksızın, amatör balık avcılığı yapılabilir. 

Orman içi sularda amatör avcılık
MADDE 15 – (1) Orman içi sulardaki amatör avcılık, bu tebliğ kapsamındaki esaslar dahilinde yapılır. Ancak;
a) Gökkuşağı alabalığı avcılığında, doğal alabalıklar için belirtilen tarih aralığındaki zaman yasağı geçerlidir.
b) Tatlısu kefali avcılığında Çizelge-6’daki, orman içi suyun bulunduğu ilin yer aldığı bölgeye ait tarih aralığındaki zaman yasağı uygulanır. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Denizlerde Amatör Balıkçılık Yapılması

 

Denizlerde avlanabilecek türler
MADDE 16 – (1) Çizelge-7’de avlanabilir asgari boy ve alıkonulabilir miktar bilgileri belirtilen su ürünlerinden daha küçüklerinin ve belirtilen miktardan fazlasının avlanılarak alıkonulmaları yasaktır. Tarih aralığı verilerek zaman yasağı belirtilen türlerin yasak dönemde avcılığı yapılamaz. 

 

 

* Her yıl ülke kotasının % 0,5’i amatör amaçlı mavi yüzgeçli orkinos avcılığı için tahsis edilir. Avlanılan mavi yüzgeçli orkinoslar için il/ilçe Müdürlüklerinden Orkinos Yakalama Dökümanı (BCD) düzenlettirilmesi zorunludur. Güncel kota miktarına ilişkin bilgiler Bakanlık web sayfasında yer alır. (http://www.tarim.gov.tr/BSGM)

(2) Çizelgede boy limitleri belirtilen türlerde % 5 küçük boylara istisna tanınır.
(3) Adet cinsinden limit verilen türlerde kg cinsinden limitlere bakılmaz.
(4) Kg cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür tek veya karışık olsun 5 kg’ı geçemez. Kg cinsinden sınırlama getirilen türlerde, tek bireyin 5 kg’ı geçmesi halinde, bu birey yasal limitler dâhilinde kabul edilir. Avlanan balıklardan en büyüğünün hariç tutulduğu durumda, geri kalan balıkların toplam ağırlığının 4 kg’ı geçmemesi halinde, avlanan balıklar alıkonulabilir miktar dâhiline kabul edilir.
(5) Alıkonulabilir miktar, her türün ayrı ayrı alıkonulacağı miktar olmayıp, av günü sayısına bakılmaksızın bir amatör balıkçının beraberinde götürebileceği toplam balık miktarıdır. Adet sınırlamasına tabi birden fazla türün avlandığı durumda, avlanılan balıklar tek tür gibi kabul edilir. Bu durumda alıkonulacak toplam balık sayısı, avlanan türlerden hiçbirinin izin verilen sayıdan fazla olmaması şartıyla 3’ü geçemez.
(6) Sayı ve ağırlık sınırlamasına tabi türlerin karışık olarak avlandığı durumda, sayı sınırlamasına tabi türün alıkonulabilecek adetten fazla olmaması şartıyla, avlanan en büyük balık hariç tutularak geri kalan balıkların toplam ağırlığı 4 kg’ı geçemez. 

Denizlerde amatör avcılık
MADDE 17 – (1) Çizelge-7’de zaman yasağı belirtilen türler hariç, denizlerde amatör avcılık zaman yasağına tabi değildir. Gün içinde av saati sınırlaması yoktur.
(2) Denizlerde amatör avcılıkta kullanılabilecek avlanma araçları ve yasaklı maddelerle ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Denizlerde amatör avcılık parakete, pinter ve sepet gibi tuzaklar hariç olmak üzere; her türlü olta takımı, serpme, yemlik uzatma ağı ve sualtı tüfeği ile yapılabilir.
b) Bu Tebliğde özellikleri belirtilerek izin verilenler dışındaki her türlü ağ, tuzak ve patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı maddeler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu ve benzerleri ile su ürünleri avcılığı yapılması, bu maddelerin gemilerde ve av mahallerinde bulundurulması yasaktır.
c) Kullanılacak serpme ağının, kapalı iken yerden yüksekliği 3 metreyi geçemez, göz açıklığı 28 mm’den küçük olamaz.
(3) Bir amatör avcı en fazla 4 olta takımı kullanabilir. Olta takımındaki iğne sayısı, çapari hariç 6 adedi geçemez.
(4) Su altı tüfeği ile yapılacak avcılıkla ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Denizlerde gün batımından gün doğumuna kadar olan sürede sualtı tüfeği ile avcılık yapılamaz.
b) Sualtı tüfeği ile yapılacak avcılıkta ışık kaynağı, şnorkel hariç yapay hava kaynağı, tüp, nargile, her türlü soluma cihazı ve yedek hava kaynağı kullanılamaz.
(5) 1 Nisan-15 Kasım tarihleri arasındaki dönemde, sahilden itibaren uzaklığı 200 metreyi geçmeyen, şamandıralarla çevrilmiş yüzme alanları içinde su ürünleri avcılığı yasaktır.
(6) Avlanması tamamen yasak olan türler dışındaki su ürünlerinin avcılığında her türlü doğal yem, mamul doğal yem ve yapay yemlerin denizlerde yapılan amatör avcılıkta kullanılması serbesttir. 

Denizlerdeki yer yasakları ve sınırlamalar
MADDE 18 – (1) Denizlerdeki yer yasakları ve sınırlamalar aşağıda belirtilmiştir.
a) Mersin İli, Anamur İlçesinde; Kızılliman mevkii Arap Burnu (36° 05.200’N – 33° 05.466’E) ile Gökçevlik (36° 06.500’N – 33° 06.633’E) mevkii arasında kıyıdan itibaren 200 metre mesafe içerisinde (Harita-2),
b) Antalya İli, Kaş İlçesinde (Harita-3);
1) Kekova Adası mevkiinde;
– Karalos Limanı içinde; (36° 10’58” N – 29° 53’26” E) ile (36° 10’59” N – 29° 53’32” E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-3-1),
– (36° 10′ 32” N – 29° 52’45” E) ile (36° 10’27” N – 29° 52’46” E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-3-2),
2 ) Bohça İskelesi mevkiinde; (36° 09’33” N – 29° 46’40” E) ve (36° 09’19” N – 29° 46’36” E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-3-3),
3) Ufakdere mevkiinde; 36° 08.788′ N – 29° 39.896′ E) ile (36° 09.129′ N – 29° 40.766′) koordinat noktalarını birleştiren hattın kuzeyinde kalan alanda (Harita-3-4),
4) Beşadalar mevkiinde; (36° 10’03’ N – 29° 37’31” E), (36° 09’10” N – 29° 36’50” E), (36° 08’52” N – 29° 36’59” E), (36° 09’05’ N – 29° 38’08” E), (36° 09’25” N – 29° 38’29” E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-3-5),
5)İnceburun mevkiinde; (36° 11’04” N- 29° 39’02” E) ile (36° 11’00” N- 29° 38’32” E) koordinat noktalarını birleştiren hattın güneyinde kalan alanda (Harita-3-6),
6) Çondur Burnu mevkiinde; (36° 11’15’ N- 29° 36’17” E), (36° 11’12’ N- 29° 36’40” E), (36° 11’49’ N- 29° 37’01” E) koordinat noktalarını birleştiren hattın batısında kalan alanda (Harita-3-7),
c) Mersin İli, Erdemli İlçesinde; ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü sınırları içerisinde (36° 33.599’N – 34° 14.959′ E), (36° 33.497′ N – 34° 15.276′ E), (36° 34.069′ N – 34° 15.875′ E), ( 36° 34.216′ N – 34° 15.545′ E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-4),
ç) Su ürünleri ile ilgili araştırmalar yapmak amacıyla Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’ne tahsis edilmiş olan Antalya İli, Demre İlçesi, Beymelek Lagünü ile Lagüne ait her iki mendireği birleştiren hattın deniz tarafındaki 1 millik alan içerisinde ve Acıgöl’de (Harita-5),
d ) Fethiye Limanında, Fethiye Adası Feneri (36° 38.824’ N – 29° 05.896’ E) ile Paçarız Burnu (36° 38.517’ N – 29° 06.075’) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-6),
e) Muğla ili Hisarönü Körfezinde; (Harita-7),
1) (36°46.087′ N- 28°06.104′ E), (36°46.243′ N – 28°06.753′ E), (36°46.507′ N – 28°06.789′ E), (36°46.450′ N – 28°07.361′ E ), (36°45.072′ N – 28°07.361′ E) koordinat noktalarını birleştiren hattın güney doğusunda kalan alanda (Harita-7-1),
2) (36°46.361′ N – 28°02.223′ E) ile (36°46.366′ N- 28°02.374′ E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan alanda (Harita-7-2)
3)Kurucabük ve Çiftlik koylarında (36°44.676′ N – 27° 52.236′ E) ile (36° 44.523′ N- 27° 55.305′ E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan alanda (Harita-7-3),
4) Kargı Koyunda, (36°42.114′ N – 27°41.155′ E) ile (36°41.824′ N- 27° 40.787’E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın batısında kalan alanda (Harita-7-4),
f) Muğla ili Gökova Körfezinde (Harita-8);
1) Bördübet Limanında; (36° 49.810′ N – 28° 02.293′ E) ile (36° 48.045′ N – 28° 02.552 ‘E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-8-1),
2) İngiliz Limanında (Değirmen Bükü); (36° 56.691′ N – 28° 09.496′ E) ile (36° 56.088′ N – 28° 08.334′ E) koordinat noktalarını birleştiren hattın güney doğusunda kalan alanda (Harita-8-2),
3) Boncuk Koyu- Karaca Limanında; Domuz Burnu (36° 58.933′ N -28° 11.815′ E) ile Andızlı Burnunu (36° 56.912′ N -28° 10.805′ E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-8-3),
4) Çamlı Limanında; Çapa Burnu (36° 59.943’N – 28° 13.242’E) ile (37° 00.153’N – 28° 14.761’E) koordinat noktasını birleştiren hattın güney doğusunda kalan alanda kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç olmak üzere (Harita-8-4),
5) Akyaka’da; (37° 03.041’N – 28° 18.600’E) ile (37° 01.461’N – 28° 18.598’E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç olmak üzere (Harita-8-5),
6) Akbük Limanında; (37° 01.431’N – 28° 06.863’E) ile (37° 02.108’N – 28° 06.915’E) koordinat noktalarını birleştiren hattın batısında kalan alanda kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç olmak üzere (Harita-8-6),
g) İzmir İli, Aliağa İlçesi Karaağaç mevkiinde; Ege Gaz A.Ş. LNG Terminaline ait (38° 49.047′ N- 26° 54.703′ E), (38° 49.137′ N – 26° 54.445′ E), (38° 49.705′ N – 26° 54.767′ E), (38° 49.518′ N – 26° 55.307′ E) koordinatlar arasında kalan özel güvenlik bölgesinin yer aldığı alanda (Harita-9),
ğ) İzmir Limanında; Bostanlı Sazburnu (38° 27.55” N – 027° 05.40” E) ile Üçkuyular Vapur İskelesi (38° 24.35” N – 027° 04.30” E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan alanda (Harita-10),
h) Balıkesir İli, Edremit İlçesinde yapay resif bloklarının bulunduğu (39° 33.294′ N – 26° 40.371′ E), (39° 33.224′ N – 26° 41.533′ E), (39° 33.488′ N – 26° 42.310′ E), (39° 33.358′ N – 26° 42.359′ E), (39° 33.024′ N – 26° 41.581′ E), (39° 33.103′ N – 26° 40.312’ E) koordinat noktaları arasında kalan alanda (Harita-11),
ı) Çanakkale İli, Gökçeada İlçesinde; Gökçeada Deniz Parkının bulunduğu Yıldız Koyu (40° 14.186´ N – 25° 54.230´ E) ile Çiftlik Koyu (40° 14.432´ N – 25° 56.112´ E arasında kıyıdan itibaren 1 mil uzunluğundaki alanda (Harita-12);
su ürünleri avcılığı yapmak yasaktır.
(2) Akdeniz Fokunun yaşadıkları sualtı veya su üstü girişli kıyı mağaralarında ışık kullanmak, her türlü vasıta ile dalış yapmak, yüzerek veya herhangi bir deniz vasıtasıyla girmek, mağara girişlerinde beklemek, demirlemek ve avlanmak yasaktır.
(3) Kültür ve tabiat varlıklarını korumak amacıyla belirlenen ve 20/5/2016 tarihli Resmî Gazete’de koordinatları ilan edilen bölgelerde dalış yapılarak su ürünleri avcılığı yasaktır.
(4) Limanlarda, balıkçı barınak, barınma ve çekek yerlerinde dalış yapılarak su ürünleri avcılığı yasaktır.
(5) Deniz Askeri Yasak Bölgelerinde su ürünleri avcılığı yapmak yasaktır. 

 

ALTINCI BÖLÜM
Yasal İşlemler ve Yasak Kararları

 

Koruma ve kontrolle görevli olanlar
MADDE 19 – (1) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve iç suların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük ve orman muhafaza teşkilatları mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri koruma ve kontrolle görevlidir.
(2) Koruma ve kontrolle görevli olanlar, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamına giren kabahatler hakkında tutanak tutmak, kabahatte kullanılan istihsal vasıtalarına ve elde edilen su ürünlerine el koymak, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun Ek-3 üncü maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde idari para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler.

Cezalar 
MADDE 20 – (1) Koruma ve kontrolle görevli olanlar tarafından aykırılığın niteliğinin ticari veya amatör olup olmadığı; öncelikle avlanılan su ürünleri miktarı, kullanılan avlanma aracı ve karar vermeye etkili diğer hususlar göz önüne alınarak tespit edilir.
(2) Aykırılığın amatör avcılık kapsamında olduğu tespit edilirse, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 36 ncı maddesinin (a) bendinin 5 inci alt bendindeki idari para cezası verilir. Elde edilen ürünlere el konulur.
(3) Aykırılığın ticari avcılık kapsamında olduğu tespit edilirse, Su Ürünleri Kanununun 36 ncı maddesinin (h) bendi veya ilgilendirmesi halinde diğer bentlerindeki idari para cezası, ürünlere ve istihsal vasıtalarına el konulması gibi idari yaptırım kararları verilir. 

Yasak kararları
MADDE 21 – (1) Bu Tebliğde belirtilen yasak, sınırlama ve yükümlülükleri belirlemeye ve ilân etmeye Bakanlık yetkilidir. Mülki idareler, diğer bakanlıklar ve ilgili kamu kuruluşları, özel ve tüzel kişiler; bu Tebliğde belirtilen yasakları, doğal afetler (kuraklık, sel, yangın, sağlık ve benzeri) haricinde kaldıramaz, bu yasaklara aykırı veya yeni yasaklama kararı alamaz, ilan edemez. 

 

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yürürlükten kaldırılan tebliğler
MADDE 22 – (1) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ (Tebliğ No: 2012/66) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ, geçerliliği 31/8/2020 tarihinde sona ermek üzere, 1/9/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 24 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 YORUM

CEVAP VER

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.